Regulamin szkoleń organizowanych przez GUN TV PL

ORGANIZATOR

1. Organizatorem szkoleń i wydarzeń jest firma LESZCZYŃSKI THE VOICE z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-793) przy ulicy Belgradzkiej 12, NIP 113-229-94-27.

Kontakt do działu obsługi Klienta: szkolenia@guntv.pl.

SZKOLENIA

1. Organizator realizuje szkolenia/wydarzenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej pod adresem http://www.guntv.pl/szkolenia

Lista poszczególnych szkoleń:

a) Szkolenie jednodniowe Złote Zasady Obrony Koniecznej:

https://obronakonieczna.guntv.pl

  1. Oferta szkoleniowa określa: wysokość wynagrodzenia Organizatora, temat, program, termin.

  2. Uczestnik szkolenia – każda osoba fizyczna biorąca udział w szkoleniu/wydarzeniu.

  1. Zamawiający – osoba fizyczna lub prawna dokonująca płatności za udział w szkoleniu/wydarzeniu.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

1. Warunkiem udziału w szkoleniu/wydarzeniu jest dostępność wolnych miejsc oraz przesłanie przez Zamawiającego zgłoszenia ze strony internetowej Organizatora znajdującego się pod adresem konkretnego szkolenia (linki powyżej) nie później niż 2 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.

2. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Zgłoszenie wypełniane jest przez Zamawiającego w formie elektronicznej przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań finansowych, przesyłane w jednej z dwóch dostępnych form:

a) poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie konkretnego wydarzenia,

b) poprzez wiadomość mailową ze zgłoszeniem i danymi do faktury profoma przesłaną na adres

Organizatora. Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji miejsca należy opłacić wystawioną FV proforma do wyznaczonego terminu płatności.

4. Umowa zawierana jest poprzez przesłanie Zgłoszenia, które jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa zawartych w niniejszym Regulaminie.

5. Potwierdzeniem uczestnictwa jest dokonanie płatności.

6. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista Uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta lub w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział Organizator dla danego szkolenia.

7. W terminie 3 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia Organizator prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia. W przypadku nie otrzymania jakichkolwiek informacji do 3 dni przed zajęciami, prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny z działem szkoleń.

CENY SZKOLEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wynagrodzenie Organizatora obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz certyfikat, a także koszty posiłków (przerwy kawowe i lunch). Szczegóły pakietów poszczególnych szkoleń są uwzględnione na stronach szkoleń.

2. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich. Podane ceny szkolenia są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT (23%).

3. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w ramach opłaty za szkolenie.

4. Płatność za szkolenie odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy lub na podstawie wystawionej FV proforma.

5. Ostateczna faktura VAT zostaje wystawiona i przesłana Uczestnikom w formie elektronicznej.

Płatność powinna nastąpić przed terminem szkolenia. Za termin płatności przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora należną kwotą.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Odstąpienie od Umowy powinno być przesłane w formie poczty elektronicznej do Organizatora.

2. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia nie później niż 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiającemu przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zamawiającego później niż na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub niewzięcie udziału w szkoleniu, Organizatorowi należy się pełne wynagrodzenie, tak jak za należycie wykonane szkolenie. Zamawiający zobowiązani są do zapłaty dostarczonych im faktur, tak jakby wzięli w nim udział.

3. Zamawiający ma prawo do zmiany terminu uczestnictwa w szkoleniu do 3 dni przed planowanym spotkaniem bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

4. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona.

ZMIANY TERMINU SZKOLENIA

1. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu bądź odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników.

2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Organizator zwróci wpłaconą przez Zamawiającego kwotę w całości na numer rachunku bankowego wskazany przez Zamawiającego lub zaproponuje udział w szkoleniu w innym terminie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny i modyfikacji programu szkolenia, o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na trzy dni robocze przed terminem szkolenia. Zmiana ceny nie będzie obowiązywała dla już zgłoszonych i opłaconych Uczestników.

4. Zamawiający zgłaszający Uczestników szkolenia ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie, aż do chwili jego rozpoczęcia. Zmiana powinna nastąpić w formie mailowej.

5. W przypadku, gdy szkolenie nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestników szkolenia o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie oraz zaproponować – do wyboru – nowy termin szkolenia lub zwrot 100% opłaty za szkolenie. W żadnym przypadku Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez Uczestnika, w tym kosztów dojazdu, pobytu oraz innych.

REKLAMACJE

1. Zamawiający może dokonać reklamacji składając Organizatorowi oświadczenie w formie poczty elektronicznej, w okresie 14 dni od daty zakończenia szkolenia.

2. Organizator odpowiada pisemnie na złożoną reklamację w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. Forma rekompensaty będzie każdorazowa uzgadniana z klientem.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników przekazywanych przez Zamawiającego jest Organizator.

OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2019 roku.

2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora szkolenia, nie krótszym niż 30 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.guntv.pl/szkolenia

3. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na warunki sprzedaży oferowanych usług oraz warunki akcji promocyjnych dotyczących zgłoszeń przesłanych przed datą wejścia w życie takiej zmiany.